عکس های زیر تعدادی از تیشرت های چاپ شده گروه طرح من میباشد.به زودی عکس های بیشتری اضافه میشود

http://tarheman.com/images/subonl.pnghttp://tarheman.com/images/subtel.png